Cloud Backup vs Off-Site Backup

Cloud Backup vs Off-Site Backup

ระบบการสำรองข้อมูลมีส่วนสำคัญ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลในกรณีต่างๆ ซึ่งมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ Off-site backup และ Cloud backup

ใส่ความเห็น